ΜΥΕΛΟΣ ΤΩΝ ΟΣΤΩΝ – ΠΕΡΙΦΕΡΙΚΟ ΑΙΜΑ

8
Η biogenea pharmaceuticals σας δίνει τη δυνατότητα της απομόνωσης και κρυοσυντήρησης των βλαστοκυττάρων σας απο το μυελό των οστών μέσω μίας απλής διαδικασίας, καθώς πραγματοποιείται μία αιμοληψία μικρού όγκου αίματος (60-100 ml) από εξειδικευμένο προσωπικό. Η υπηρεσία περιλαμβάνει τα ακόλουθα στάδια: Συλλογή: Η συλλογή της αρχικής ποσότητας του μυελού των οστών πραγματοποιείται μία και μόνο φορά από εξειδικευμένο προσωπικό. Ο αρχικός απαιτούμενος όγκος είναι μικρός. Η λήψη γίνεται με μία ή δύο σύριγγες που περιέχουν την απαραίτητη ποσότητα αντιπηκτικού και τοποθετούνται στην κατάλληλη για την υπηρεσία συσκευασία (ΜarrowgeneaTM KIT συλλογής). Το ΚΙΤ συλλογής περιέχει μοναδικό κωδικό barcode, ώστε να υπάρχει πλήρης ιχνηλασιμότητα, καθώς και όλα τα σχετικά έντυπα που είναι απαραίτητο να συμπληρωθούν από τον δότη. Το ΚΙΤ συλλογής φτάνει το συντομότερο δυνατό στα εργαστήρια της biogenea pharmaceuticals για την περαιτέρω επεξεργασία. Άσηπτη επεξεργασία & απομόνωση βλαστοκυττάρων: Από τη στιγμή που το ΚΙΤ συλλογής φτάνει στα εργαστήρια της εταιρείας, ακολουθεί η άσηπτη επεξεργασία στο πιστοποιημένο κλινικό εργαστήριο της εταιρείας biogenea pharmaceuticals με τις αυστηρότερες προδιαγραφές και κάτω από συνθήκες cGMP (Ορθής Παρασκευαστικής Πρακτικής). Η όλη επεξεργασία πραγματοποιείται άμεσα και με πρωτόκολλα που εναρμονίζονται πλήρως με τις διεθνείς προδιαγραφές. Το τελικό προϊόν που περιλαμβάνει τα αρχέγονα αιμοποιητικά κύτταρα του δότη μπορεί να χρησιμοποιηθεί άμεσα στα πλαίσια εγκεκριμένης κλινικής μελέτης ή να κρυοσυντηρηθεί για πιθανή μελλοντική χρήση. Ποιοτικός έλεγχος: Όλα τα στάδια της επεξεργασίας είναι πλήρως ελεγχόμενα. Χρησιμοποιώντας δείγμα από το μυελό των οστών, πραγματοποιείται γενική εξέταση αίματος σε αυτόματο αιματολογικό αναλυτή. Στη συνέχεια, πραγματοποιείται κυτταρομετρία ροής σε δείγμα από το τελικό προϊόν, ώστε να εκτιμηθεί η τελική συγκέντρωση των συνολικών εμπύρηνων κυττάρων, των αρχέγονων αιμοποιητικών κυττάρων (CD45+/CD34+), καθώς και το ποσοστό βιωσιμότητας των τελευταίων. Στο τελικό προϊόν που κρυοσυντηρείται πραγματοποιείται και έλεγχος βιωσιμότητας σε ελάχιστο μέρος του δείγματος, που καταψύχεται και αποψύχεται ειδικά για το σκοπό αυτό, με το υπερσύγχρονο λουμινόμετρο GloMax της Promega. Το σύστημα αυτό είναι το πρώτο (και μοναδικό μέχρι στιγμής) στην Ελλάδα. H διαδικασία αυτή είναι πιστοποιημένη και τα αποτελέσματα είναι ελεγχόμενα και πλήρως επαναλήψιμα, καθώς είναι ανεξάρτητα από τον ανθρώπινο παράγοντα, αντίθετα με τη διαδικασία Trypan Blue. Βακτηριολογικός και ορολογικός έλεγχος: Σε κάθε δείγμα αίματος που λαμβάνεται πραγματοποιείται πλήρης μικροβιολογικός και ορολογικός έλεγχος. Ο μικροβιολογικός έλεγχος περιλαμβάνει υγρή καλλιέργεια σε αερόβιες και αναερόβιες συνθήκες στο αυτόματο σύστημα αιμοκαλλιεργειών BacT/ALERT της BioMérieux. Σε περίπτωση που βρεθεί θετικό δείγμα ακολουθεί ταυτοποίηση του μικροβιακού στελέχους και αντιβιόγραμμα. Ο ορολογικός έλεγχος πραγματοποιείται σε σύγχρονους ανοσολογικούς αναλυτές και στην περίπτωση που βρεθεί θετικό δείγμα, ακολουθεί μοριακός έλεγχος με RealTime PCR, ώστε να επιβεβαιωθεί ή όχι η οροθετικότητα. Μακροχρόνια Κρυοσυντήρηση και Αποδέσμευση: Τα δείγματα που δεν χρησιμοποιούνται άμεσα ακολουθούν τη διαδικασία της σταδιακής κατάψυξης και της μακροχρόνιας κρυοσυντήρησης. Χρησιμοποιείται ειδικός κρυοανθεκτικός παράγοντας, ώστε να αποτραπεί η δημιουργία κρυστάλλων νερού στα κύτταρα, γεγονός που οδηγεί σε πλήρη καταστροφή των κυττάρων. Με την πιστοποιημένη σταδιακή κατάψυξη αποφεύγεται το θερμικό και οσμωτικό σοκ των κυττάρων και το τελικό προϊόν τοποθετείται σε κατάλληλες δεξαμενές υγρού αζώτου (σε θερμοκρασίες έως -196 oC) για μακροχρόνια συντήρηση. Σε περίπτωση που παραστεί ανάγκη χρήσης των αρχέγονων αιμοποιητικών κυττάρων, τότε ακολουθείται η διαδικασία της αποδέσμευσης του δείγματος, η οποία απαιτεί γραπτή συναίνεση του δότη και έγγραφη αίτηση από τον φορέα (δημόσιο ή ιδιωτικό, εγχώριο ή όχι) ότι τα αυτόλογα αρχέγονα αιμοποιητικά κύτταρα είναι απαραίτητα για υποστηρικτική κυτταρική θεραπεία. Στην περίπτωση αυτή το δείγμα αποψύχεται κατάλληλα, ώστε να αποφευχθεί το θερμικό και οσμωτικό σοκ των κυττάρων και μπορεί πλέον να χορηγηθεί στον ασθενή από εξειδικευμένο προσωπικό. Θεραπευτικές εφαρμογές: Τα αρχέγονα αιμοποιητικά κύτταρα μπορούν να βρουν εφαρμογές σε μια μεγάλη πληθώρα αιματολογικών παθολογικών καταστάσεων. Μέχρι σήμερα τα αρχέγονα αιμοποιητικά κύτταρα έχουν χρησιμοποιηθεί ως θεραπευτική υποστήριξη για περισσότερες από 70 αιματολογικές παθολογικές καταστάσεις, όπως: οξείες λευχαιμίες, χρόνιες λευχαιμίες, μυελοδυσπλαστικά σύνδρομα, απλαστικές αναιμίες, μυελοπολλαπλασιαστικές ανωμαλίες, λεμφοπολλαπλαστικές ανωμαλίες, πολλαπλό μυέλωμα κτλ. Βέβαια, θα πρέπει να τονιστεί ότι δεδομένου ότι πρόκειται για αυτόλογο δείγμα, δεν είναι εφικτό να αντιμετωπιστούν θεραπευτικά κληρονομικά γενετικά νοσήματα, διότι τα κύτταρα θα φέρουν τις ίδιες μεταλλάξεις. Στην περίπτωση αυτή, είναι δυνατό να χρησιμοποιηθούν τα αυτόλογα αρχέγονα αιμοποιητικά κύτταρα για γονιδιακή θεραπεία και τελική χρήση στον ασθενή. Κλινικές Μελέτες: Υπάρχουν δημοσιευμένες κλινικές μελέτες αναγεννητικής ιατρικής σε περιοδικά ανεξάρτητης κριτικής σε ποικίλα νοσήματα όπως το οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου, τα εγκεφαλικά επεισόδια, την εγκεφαλική παράλυση και την διαταραχή του αυτισμού με ενθαρρυντικά αποτελέσματα. Εντούτοις, ήδη χρησιμοποιούνται αυτόλογες μεταμοσχεύσεις μυελού των οστών από ασθενείς που πρόκειται να ακολουθήσουν χημειοθεραπευτική αγωγή, ώστε έπειτα από κρυοσυντήρηση και κατάλληλη απόψυξη μετά το πέρας της χημειοθεραπευτικής αγωγής να χορηγηθούν στον ασθενή, με σκοπό την ανασύσταση του αιμοποιητικού συστήματος.
Συλλογή και απομόνωση πλάσματος αίματος εμπλουτισμένο σε αιμοπετάλια (PRP): H biogenea pharmaceuticals δίνει τη δυνατότητα ταυτοχρονα με την απομόνωση των αρχέγονων αιμοποιητικών κυττάρων από το μυελό των οστών και την απομόνωση του πλάσματος περιφερικού αίματος πλούσιο σε αιμοπετάλια (platelet-rich plasma - PRP). Το PRP είναι ένα φυσικό παράγωγο αυτόλογου αίματος, στο οποίο περιέχεται μια σειρά από αυξητικούς παράγοντες (PDGF, TGF beta, EGF, VGF κ.τ.λ) Μακροχρόνιες έρευνες έχουν αποδείξει ότι αυτές οι υψηλές συγκεντρώσεις αιμοπεταλίων δύναται να ενισχύσουν την επούλωση των τραυμάτων και τομών του οστίτη και του συνδετικού ιστού. Για την παρασκευή του απαιτείται η λήψη μικρής ποσότητας αίματος και πραγματοποιείται γρήγορα και εύκολα. Παραγωγή PRP: Η απομόνωση του PRP στη biogenea pharmaceuticals γίνεται με εξελιγμένες τεχνολογικά συσκευές. Ο διαχωρισμός και η συλλογή των αιμοπεταλίων είναι αποτέλεσμα βαρυτικών δυνάμεων, οι οποίες ασκούνται στο αίμα για ορισμένο χρονικό διάστημα. Για την απομόνωση του ΡRP απαιτείται μία πολύ μικρή ποσότητα αίματος (20-50 ml) Δράση του PRP: Η δράση του PRP βασίζεται στην ιδιότητά του να μεταφέρει μεγάλο αριθμό αιμοπεταλίων στην περιοχή ενός ελλείμματος ή μίας βλάβης, όπου και απελευθερώνει σημαντικές ποσότητες αυξητικών παραγόντων, οι οποίοι προάγουν τη δημιουργία νέου αγγειακού δικτύου και επιταχύνουν τις φυσιολογικές επουλωτικές διαδικασίες του ανθρώπινου οργανισμού. Πρόκειται για ένα συμπύκνωμα αιμοπεταλίων το οποίο περιέχει ποικιλία αυξητικών παραγόντων και μπορεί να ληφθεί από τον ίδιο δότη. Κλινικές μελέτες: Υπάρχουν ποικίλες κλινικές μελέτες που αφορούν στην επίδραση του PRP σε διάφορα είδη μοσχευμάτων και αλλοπλαστικών υλικών κατά την επέμβαση ανύψωσης του ιγμόρειου άντρου, σε εντοπισμένη οστική αναγέννηση των φατνιακών αποφύσεων, σε αποκατάσταση εκτεταμένων ατροφιών της κάτω γνάθου και σε περιοδοντικά ελλείμματα. Από μία σειρά ερευνών προκύπτει ότι η εφαρμογή του PRP σε συνδυασμό με οστικά μοσχευματικά υλικά, φαίνεται να έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση του ρυθμού και του ποσοστού οστεογένεσης. Ιδιαίτερα σημαντικά είναι τα οφέλη από τη χρήση του PRP σε συνδυασμό με αυτομόσχευμα. Τα κλινικά οφέλη από την κλινική χρήση του PRP είναι μεταξύ άλλων η δυνατότητα για ταχύτερη τοποθέτηση και φόρτιση εμφυτευμάτων αλλά και η βελτίωση της πρόγνωσης στην αποκατάσταση οστικών ελλειμμάτων σε ασθενείς μεγάλης ηλικίας με οστεοπόρωση, με οστό τύπου IV ή ασθενείς που υποβλήθηκαν σε ακτινοθεραπεία. Πρόσφατα, έχει γίνει σημαντική πρόοδος στη χρήση του PRP στην ενδοστοματική και γναθοπροσωπική χειρουργική του ανθρώπου. Πειραματικά, έχει χρησιμοποιηθεί και στην οφθαλμολογία, στην καρδιοχειρουργική, στην πλαστική χειρουργική, στην νευροχειρουργική καθώς και στις διαδικασίες της αιμόστασης. Αποθήκευση του PRP: Τα δείγματα που δεν χρησιμοποιούνται άμεσα ακολουθούν τη διαδικασία της σταδιακής κατάψυξης και της μακροχρόνιας κρυοσυντήρησης. Στη biogenea pharmaceuticals έχουμε μεριμνήσει ώστε αυτή η πολύτιμη υπηρεσία να ανταποκρίνεται στις οικονομικές δυνατότητες της Ελληνικής οικογένειας.