Προφίλ

Εταιρεία Φαρμακευτικής Βιοτεχνολογίας

Η Biogenea Pharmaceuticals LTD

Η biogenea pharmaceuticals είναι εξειδικευμένη και δραστηριοποιείται στον ευρύτερο χώρο της φαρμακευτικής βιοτεχνολογίας, σε όλη την ελληνική επικράτεια, με έμφαση στους τομείς τωv βλαστοκυττάρων, της αναγεννητικής ιατρικής καθώς και στον τομέα της γονιδιωματικής στα πλαίσια εφαρμογής των κανόνων της ιατρικής ακριβείας στην κλινική πράξη.

Σκοπός μας, η παροχή πιστοποιημένων υπηρεσιών φύλαξης βλαστοκυττάρων, γονιδιωματικής καθώς και η προσφορά καινοτόμων προϊόντων υγείας με αποκλειστικό γνώμονα την ασφάλεια και την αποτελεσματικότητα που ορίζονται από την ιατρική και φαρμακευτική δεοντολογία, σε συνεργασία με τους δημόσιους και ιδιωτικούς υγειονομικούς φορείς στα πλαίσια των ευρωπαϊκών και διεθνών κατευθυντήριων οδηγιών.

Όραμά μας, η πρόσβαση κάθε οικογένειας στις εξατομικευμένες υπηρεσίες και τα προϊόντα μας με στόχο την βελτίωση της ποιότητας ζωής και την προστασία της υγείας σε συνεργασία και κατ΄εντολή των θεραπόντων ιατρών.

project 4
img 01

Εξειδικευμένη ομάδα Επιστημόνων

Η biogenea pharmaceuticals στελεχώνεται από έγκριτο επιστημονικό προσωπικό υψηλής εξειδίκευσης σχετικά με την παροχή αξιόπιστης και ολοκληρωμένης μορφής υπηρεσιών φύλαξης αιμοποιητικών & μεσεγχυματικών βλαστοκυττάρων για θεραπευτικούς σκοπούς, διαθέτει δε για τον σκοπό αυτό ιδιόκτητα εργαστήρια για την επεξεργασία και θαλάμους κατάλληλους για την κρυοσυντήρηση βλαστοκυττάρων, σύμφωνα με τις αρχές της ορθής παρασκευαστικής πρακτικής cGMP (Good Manufacturing Practice), όπως αυτές εξειδικεύονται σύμφωνα με το περιεχόμενο της 2003/94 Κοινοτικής Οδηγίας όσον αφορά στα φάρμακα και τα δοκιμαζόμενα φάρμακα που προορίζονται για τον άνθρωπο και των 2004/23, 2006/17 Κοινοτικών Οδηγιών για τη θέσπιση προτύπων ποιότητας και ασφάλειας για τον έλεγχο, την επεξεργασία, τη συντήρηση, την αποθήκευση και τη διάθεση, μεταξύ άλλων, προϊόντων παρασκευασμένων από ανθρώπινους ιστούς και κύτταρα που προορίζονται για εφαρμογές στον άνθρωπο.

300 +

ΚΛΙΝΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

Αντικείμενο Εργασιών

Βάσει του Καταστατικού της, αντικείμενο εργασιών της “Biogenea Pharmaceuticals” συνιστούν οι ακόλουθες δραστηριότητες:

Τεχνογνωσία

Η έρευνα, ανάπτυξη και εκμετάλλευση τεχνογνωσίας στους τομείς της κυτταρικής βιολογίας, γενετικής βιοχημείας και φαρμακολογίας.

Οργάνωση εργαστηριακών κέντρων

Η οργάνωση, εξοπλισμός, στελέχωση εργαστηριακών κέντρων σε σχέση με τα ανωτέρω.

Δικαιώματα ευρεσιτεχνίας

Η ανάπτυξη, δημιουργία και εκμετάλλευση δικαιωμάτων ευρεσιτεχνίας σε μεθόδους που σχετίζονται με τα ανωτέρω.

Συλλογή, επεξεργασία και φύλαξη

Η παροχή αξιόπιστης και ολοκληρωμένης μορφής υπηρεσιών στον τομέα της συλλογής, επεξεργασίας και φύλαξης αρχέγονων και αιμοποιητικών κυττάρων από τον ομφάλιο λώρο για αλλογενή και αυτόλογη χρήση, βάσει των συγκεκριμένων προδιαγραφών και οδηγιών που έχουν τεθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Σχεδιασμός, έρευνα και ανάπτυξη

Ο σχεδιασμός, έρευνα και ανάπτυξη κλινικών μελετών, με βάση τα φάρμακα προηγμένων θεραπειών, όπως αυτά ορίζονται στην Ε.Ο. (1394/2007) και τις προδιαγραφές σχετικά με την ορθή κλινική πρακτική στην Ε.Ο. (2001/20/ΕC/2005/28/ΕC)

Σύναψη, εκτέλεση και συμμετοχή συμβάσεων

Η σύναψη, εκτέλεση και συμμετοχή σε συμβάσεις συναφείς με τα ανωτέρω με οποιοδήποτε πρόσωπο, φυσικό ή νομικό, Εταιρεία, οργανισμό, δήμο, πολιτεία, Κράτος ή κάθε εξαρτημένης από αυτά υπηρεσίας, εφόσον οι συμβάσεις αυτές είναι αναγκαίες ή κατάλληλες, προσφορές ή σκόπιμες ή επωφελείς για τις περιγραφόμενες στο παρόν δραστηριότητες ή που τις ενισχύουν καθώς και κάθε άλλη σύμβαση που εξυπηρετεί τους ανωτέρω σκοπούς και συνάδει με αυτούς.

Η “Biogenea Pharmaceuticals” αποτελεί την μοναδική εταιρεία στην Ευρώπη που δύναται να πολλαπλασιάζει και να χρησιμοποιεί εξωσωματικώς πολλαπλασιασμένα ομφαλοπλακουντιακά και ενήλικα αρχέγονα κύτταρα για θεραπευτικές εφαρμογές και κλινικές μελέτες χάρη στην σχετική μεταφορά τεχνογνωσίας από τα ερευνητικά εργαστήρια της ΝΑSΑ (Εταιρεία Regenetech),και το πρωτόκολλο εξωσωματικού πολλαπλασιασμού των βλαστοκυττάρων που δημοσιεύτηκε από το Διευθυντή του Κλινικού Εργαστηρίου  στο έγκριτο περιοδικό ανεξάρτητης κριτικής Αmerican Journal οf Stem Cells.

Επιπλέον, το επιστημονικό επιτελείο της “Biogenea Pharmaceuticals”  θέσπισε παγκοσμίως τα φυσιολογικά εύρη για τις αιματολογικές παραμέτρους του ομφαλοπλακουντιακού αίματος, με δημοσίευση στο έγκριτο διεθνές επιστημονικό περιοδικό LabMedicine, η οποία αναδημοσιεύτηκε και σε ένα από τα μεγαλύτερα αμερικάνικα ιατρικά περιοδικά, το Stem Cell Week ενός από τους μεγαλύτερους εκδοτικούς οίκους της Αμερικής, το NewsRxTM. Επιπροσθέτως, το επιστημονικό επιτελείο της εταιρείας δημοσίευσε το πρωτόκολλο απομόνωσης, επεξεργασίας και κρυοσυντήρησης των μεσεγχυματικών κυττάρων της γέλης του Wharton του ομφαλικού ιστού στο έγκριτο διεθνές επιστημονικό περιοδικό In vitro cellular and developmental biology-animal. Ταυτόχρονα, αποτελέσματα της βασικής έρευνας σχετικά με τη διαφοροποίηση των αρχέγονων αιμοποιητικών κυττάρων, αλλά και με την επεξεργασία των μεσεγχυματικών κυττάρων του ομφαλοπλακουντιακού ιστού ανακοινώνονται σε επιστημονικά συνέδρια.

BIOGENEA PHARMACEUTICALS

Καινοτόμες υπηρεσίες

ΒΛΑΣΤΟΚΥΤΤΑΡΩΝ ΚΑΙ ΓΟΝΙΔΙΩΜΑΤΙΚΗΣ

CellgeneaTM

Οικογενειακή φύλαξη βλαστοκυττάρων από το ομφαλοπλακουντιακό αίμα.

CordigeneaTM

Οικογενειακή φύλαξη βλαστοκυττάρων από το ομφαλοπλακουντιακό ιστό.

Genome BookTM

Γονιδιακός έλεγχος Genome Book.
Γνώση του γονιδιώματος σημαίνει γνώση ζωής.
Εξατομικευμένες γονιδιακές εξετάσεις στην αντικαρκινική θεραπεία

Τράπεζα φύλαξης βλαστοκυττάρων

Υπηρεσίες φύλαξης βλαστοκυττάρων

Η biogenea pharmaceuticals διαθέτει την πλέον αξιόπιστη τράπεζα φύλαξης βλαστοκυττάρων στην Νότια Ευρώπη διότι εγγυάται:

 • Ο κώδικας δεοντολογίας της εταιρείας είναι εναρμονισμένος με τις αυστηρές προδιαγραφές της φαρμακευτικής δεοντολογίας και του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων από τον οποίο ελέγχθηκε και καταχωρήθηκε στο μητρώο του.
 • Διαθέτει διαπιστευμένο κλινικό εργαστήριο κατά ISO 15189 στην Ελλάδα από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης, τον έγκριτο εθνικό φορέα, για όλες τις κρίσιμες διαδικασίες του ποιοτικού και ποσοτικού ελέγχου των βλαστοκυττάρων.
 • H biogenea pharmaceuticals έχει πιστοποιημένο σύστημα διαχείρισης ποιότητας κατά ISO 9001:2015 και κατέχει τo πιστοποιητικό ISO 9001:2015 (QMS: CERT))
 • Είναι σε τελική διαδικασία διαπίστευσης από τον Διεθνή Οργανισμό Κυτταρικής Θεραπείας FACT
 • Αποτελεί την μόνη εταιρεία που έχει δημοσιεύσει τις Τυποποιημένες Διαδικασίες Λειτουργίας των επιστημονικών μεθόδων της σε περιοδικά ανεξάρτητης κριτικής συμμετέχοντας σε ελληνικά και διεθνή συνέδρια.
 • Εξασφαλίζει την διατήρηση των συμβολαίων και των κρυοσυντηρημένων μοσχευμάτων πέραν της εικοσαετίας σύμφωμα με την κείμενη νομοθεσία v.3948/2011 .
 • Συνάπτει τα συμβόλαια 20ετούς κρυοσυντήρησης με τους γονείς με την επιτυχία των εργαστηριακών διαδικασιών και όχι προκαταβολικά και φυλάσσει δωρεάν μοσχεύματα ανεπαρκούς ποσότητας μη επιβαρύνοντας την ελληνική οικογένεια.
 • Οι δεξαμενές φύλαξης των μοσχευμάτων ελέγχονται και ασφαλίζονται καθημερινά από εξειδικευμένους βιοτεχνολόγους σε ένα από τα πιο ασφαλή και ελεγχόμενα επαγγελματικά κτίρια.
 • Χρησιμοποιεί το πιστοποιημένο πρόγραμμα infoscope για την ιχνηλασιμότητα του υγρού αζώτου εντός των δεξαμενών φύλαξης των μοσχευμάτων.
 • Το πρωτόκολλο επεξεργασίας των ομφαλοπλακουντιακών μοσχευμάτων εναρμονίζεται με τις προδιαγραφές που ορίζονται από τα αναγνωρισμένα μεταμοσχευτικά κέντρα.
 • Είναι η μόνη ελληνική εταιρεία που διαθέτει την απαραίτητη τεχνογνωσία για τον πολλαπλασιασμό των βλαστοκυττάρων από το ομφαλοπλακουντιακό αίμα για τη μεταμόσχευση σε ενήλικες όπου έχει δημοσιευτεί σε περιοδικά ανεξάρτητης κριτικής (peer-reviewed).
 • Είναι η μόνη φαρμακευτική εταιρεία που χρησιμοποιεί πατέντες της ΝΑSA για τον εξωσωματικό πολλαπλασιασμό των βλαστοκυττάρων.
 • Διαθέτει οργανωμένο εργαστήριο μοριακής βιολογίας, φαρμακογενετικής και ογκοδιάγνωσης σε συνεργασία με παγκόσμια κέντρα αναφοράς μέσω της υπηρεσίας GENOMEBOOKTM. Επιπλέον, παρέχει εξατομικευμένες υπηρεσίες διατροφολογίας και διαιτητικής τόσο για την περίοδο της εγκυμοσύνης όσο και για την περίοδο της μητρότητας.
 • H biogenea pharmaceuticals αποτελεί τη μοναδική τράπεζα βλαστοκυττάρων στην Ευρώπη που έχει αναπτύξει την 1η Μονάδα Εξατομικευμένης Θεραπευτικής και Πρόληψης του Καρκίνου "MYONCOTHERAPY", με σκοπό την μελλοντική θεραπευτική εφαρμογή των υπαρχόντων κρυοσυντηρημένων μοσχευμάτων του ομφαλοπλακουντιακού αίματος και του ομφαλικού ιστού,www.myoncotherapy.com.
 • Είναι η μόνη φαρμακευτική εταιρεία που προσφέρει ένα ολοκληρωμένο οικογενειακό πρόγραμμα φύλαξης βλαστοκυττάρων από τον ομφάλιο λώρο των νεογέννητων προς άμεση ή μελλοντική θεραπευτική χρήση.