ΠΟΙΟΤΗΤΑ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ

Η Διοίκηση της biogenea pharmaceuticals έχει  ως θεμελιώδη πολιτική, τη θέσπιση και διατήρηση υψηλών πρότυπων ποιότητας τόσο για τις υπηρεσίες που προσφέρει όσο και για τον τρόπο πού η ίδια λειτουργεί. Μέρος της πολιτικής της Εταιρείας σχετικά με τη Ποιότητα είναι το γεγονός ότι οι υπηρεσίες και τα προϊόντα της πρέπει να ικανοποιούν τις σχετικές προκαθορισμένες προδιαγραφές σε σχέση με την ισχύουσα νομοθεσία, ρυθμίσεις, κανονισμούς, κώδικες, εγκυκλίους και οδηγίες.

Πρωταρχικός στόχος είναι η συμμόρφωση των υπηρεσιών και των προϊόντων της με τις ποιοτικές απαιτήσεις των πελατών της, η τήρηση των συμβατικών χρονοδιαγραμμάτων υλοποίησης και η αριστοποίηση του οικονομικού αποτελέσματος.

Για την επίτευξη του ανωτέρω στόχου η biogenea pharmaceuticals δεσμεύεται για:

  • την παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας, δια μέσου άρτιας εκπαίδευσης και επαρκών υλικοτεχνικών υποδομών και οργάνωσης,
  • την παροχή γνήσιων προϊόντων από αναγνωρισμένους και επώνυμους οίκους – κατασκευαστές
  • την αποθήκευση και διατήρηση των προϊόντων με τρόπο που να διασφαλίζεται η ποιότητά τους και τη έγκαιρη διανομή τους με κατάλληλες μεθόδους,
  • την συνεχή υποστήριξη των προϊόντων και την παροχή υπηρεσιών ανά πάσα στιγμή προς ικανοποίηση του πελάτη και κάλυψη των αναγκών του.

Η πολιτική αυτή υλοποιείται μέσω του συστήματος διαχείρισης ποιότητας που ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις των διεθνών προτύπων ποιότητας ISO9001, ISO13485 και ΙSO15189 και είναι σύμφωνο με τις κοινά αποδεκτές επιχειρηματικές πρακτικές, καλύπτοντας όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων της εταιρείας και των σχέσεών της με τους πελάτες της καθώς και τις απαιτήσεις της ελληνικής νομοθεσίας για την ορθή διακίνηση των ιατροτεχνολογικών προϊόντων ΔΥ8/1348/04. Παράλληλα, η Διοίκηση  δεσμεύεται να εξασφαλίζει όλους τους πόρους που είναι αναγκαίοι για την επίτευξη των στόχων της και το προσωπικό δεσμεύεται να εκτελεί τα καθήκοντά του σύμφωνα με τις απαιτήσεις του συστήματος διαχείρισης ποιότητας.

Μέσω της συνεχούς τήρησης των σχετικών διαδικασιών και της επεξεργασίας των συναγόμενων συμπερασμάτων επιτυγχάνεται ανασκόπηση και αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας και της αποδοτικότητας του συστήματος διαχείρισης της ποιότητας.

Η συνεχής βελτίωση της ποιότητας σε όλες τις δραστηριότητες και από όλους τους εργαζομένους θεωρείται αδιάσπαστο μέρος του επιχειρηματικού σχεδιασμού της εταιρείας και των οργανωτικών στόχων της.