Cordigenea
banner 5

Οικογενειακή φύλαξη βλαστοκυττάρων ομφαλικού ιστού

Η Cordigenea – η καινοτόμος υπηρεσία της Εταιρείας Φαρμακευτικής Βιοτεχνολογίας biogenea pharmaceuticals Ltd – δίνει τη δυνατότητα της απομόνωσης μεσεγχυματικών βλαστοκυττάρων από τον ομφάλιο λώρο νεογνών, με σκοπό την κρυοσυντήρηση και την πιθανή χρήση τους στο μέλλον, έπειτα από Εξωσωματικό Κυτταρικό Πολλαπλασιασμό (ex-vivo cell expansion).

Η διαδικασία είναι απλή, πραγματοποιείται στο τέλος του τοκετού από εξειδικευμένο προσωπικό και είναι εντελώς ανώδυνη και ακίνδυνη τόσο για το νεογνό, όσο και για τη μητέρα. Η υπηρεσία περιλαμβάνει τα ακόλουθα στάδια:

Wharton’s Jelly καλείται ο ιστός περιφερειακά των δύο αρτηριών και της φλέβας του ομφαλίου λώρου. Η συλλογή του ομφαλίου λώρου γίνεται από τον θεράποντα ιατρό κατά τη διαδικασία του τοκετού. Το δείγμα έχει μέγεθος 5-7 cm και μεταφέρεται στις εργαστηριακές εγκαταστάσεις της εταιρείας biogenea pharmaceuticals Ltd σε ειδική συσκευασία συλλογής (ΚΙΤ συλλογής Cordigenea) σε ειδικό υγρό μέσο.

Τα δείγματα ομφάλιου λώρου υφίστανται άμεση επεξεργασία απομόνωσης βλαστοκυττάρων μεσεγχυματικού τύπου από Wharton’s Jelly. Το πρωτόκολλο επεξεργασίας έχει χρησιμοποιηθεί σε διεθνείς ερευνητικές μελέτες και έχει πιστοποιηθεί μετά τη διεξαγωγή πολλαπλών δοκιμών. Η διαδικασία αυτή πραγματοποιείται σε απόλυτα άσηπτες συνθήκες σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους στις εγκαταστάσεις της εταιρείας biogenea pharmaceuticals Ltd.

Βασικό μέλημα του προσωπικού της biogenea pharmaceuticals Ltd είναι η εξασφάλιση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών. Στην CordigeneaTM πραγματοποιείται ποιοτικός και ποσοτικός προσδιορισμός και έλεγχος της βιωσιμότητας των κυτταρικών πληθυσμών μεσεγχυματικών κυττάρων που περιέχονται σε κάθε δείγμα με τη μέθοδο της κυτταρομετρίας ροής.

Οι κυτταρικές καλλιέργειες των δειγμάτων Wharton’s Jelly ελέγχονται για την τυχόν ανάπτυξη μολυσματικών παραγόντων. Συγκεκριμένα, πραγματοποιείται υγρή καλλιέργεια σε αερόβιες και αναερόβιες συνθήκες στο αυτόματο σύστημα αιμοκαλλιεργειών BacT/ALERT της BioMerieux. Σε περίπτωση που βρεθεί θετικό δείγμα, ακολουθεί ταυτοποίηση του μολυσματικού παράγοντα και αντιβιόγραμμα.

Απώτερος στόχος της επεξεργασίας είναι ο πολλαπλασιασμός του αρχικού πληθυσμού που απομονώνεται από κάθε δείγμα Wharton’s Jelly. Η αύξηση του αριθμού των μεσεγχυματικών βλαστοκυττάρων επιτυγχάνεται με Εξωσωματικό Κυτταρικό Πολλαπλασιασμό (ex-vivo cell expansion) στους υπερσύγχρονους βιοαντιδραστήρες της εταιρείας Regenetech που απόκτησε η biogenea pharmaceuticals Ltd και με την τεχνογνωσία της NASA.

Η biogenea pharmaceuticals Ltd διαθέτει την απαραίτητη τεχνογνωσία και υποδομή στον τομέα της κρυοσυντήρησης βλαστοκυττάρων. Η συντήρηση των δειγμάτων γίνεται αρχικά με τη μέθοδο της βαθμιαίας κατάψυξης με υγρό άζωτο και στη συνέχεια τα δείγματα αποθηκεύονται σε δεξαμενές υγρού αζώτου για διάστημα τουλάχιστον 20 ετών. Υπάρχει πλήρης ιχνηλασιμότητα των αποθηκευμένων δειγμάτων καθένα από τα οποία φέρει μοναδικό αναγνωριστικό barcode. Σε περίπτωση που παραστεί ανάγκη χρήσης των αρχέγονων κυττάρων, τότε ακολουθείται η διαδικασία της αποδέσμευσης του δείγματος, η οποία απαιτεί γραπτή συναίνεση του δότη και έγγραφη αίτηση από τον φορέα (δημόσιο ή ιδιωτικό, εγχώριο ή όχι) ότι τα αυτόλογα βλαστοκύτταρα είναι απαραίτητα για υποστηρικτική κυτταρική θεραπεία. Στην περίπτωση αυτή το δείγμα αποψύχεται κατάλληλα, ώστε να αποφευχθεί το θερμικό και οσμωτικό σοκ των κυττάρων και μπορεί πλέον να χορηγηθεί στον ασθενή από εξειδικευμένο ιατρό.

Η χρήση των βλαστοκυττάρων μεσεγχυματικής προέλευσης αποτελεί περίπτωση αυτόλογης μεταμόσχευσης. Δυνητικά, τα βλαστοκύτταρα που απομονώνονται από Wharton’s Jelly μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη θεραπεία πολλών ασθενειών καθώς και για την αναδόμηση πολλών δομών και οργάνων του ανθρώπινου σώματος. Εφαρμογές θα υπάρξουν στο κοντινό μέλλον για τη θεραπεία της ασθένειας του Parkinson, καρδιαγγειακές παθήσεις, στην αναδόμηση κατεστραμμένων νεφρών και σε πληθώρα ακόμα σοβαρών ασθενειών, κυρίως ως υποστηρικτική θεραπεία.

Τα βλαστοκύτταρα μεσεγχυματικής προέλευσης είναι πιθανό να μπορέσουν μελλοντικά να χρησιμοποιηθούν για την αναγέννηση ιστών. Προς το παρόν, με τα ήδη υπάρχοντα δεδομένα, τα  μεσεγχυματικά βλαστοκύτταρα κύτταρα λόγω της χαμηλής ανοσολογικής τους απόκρισης μπορούν να χρησιμοποιηθούν κατά τη διάρκεια μεταμόσχευσής για την αποφυγή της αντίδρασης του μοσχεύματος έναντι του ξενιστή (GVHD).