ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΚΛΙΝΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ (Ε.ΣΥ.Δ)

H Διεύθυνση του κλινικού εργαστηρίου της biogenea pharmaceuticals ΕΠΕ ανακοινώνει την με απόλυτη επιτυχία ανανέωση της διαπίστευσης κατα  EN ISO 15189:2007 από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης για τις κρίσιμες διαδικασίες του ποιοτικού και ποσοτικού ελέγχου των βλαστοκυττάρων του ομφαλοπλακουντιακού αίματος.

Αριθμός Πιστοποιητικού: 569-3 Κλινικές Δοκιμές Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με τη γραμματεία της biogenea pharmaceuticals ΕΠΕ