ΔΙΟΙΚΗΣΗ

Η Διοίκηση της biogenea pharmaceuticals επιτελεί την επιθεώρηση και ανάπτυξη των βιοτεχνολογικών υπηρεσιών και προϊόντων, συμπεριλαμβανομένων των επιχειρησιακών,  οικονομικών και συμβουλευτικών υποδομών, ώστε να εξασφαλίζεται η συνεχής καταλληλότητα και αποτελεσματικότητα της εξυπηρέτησης πελατών και εισηγείται τις απαραίτητες αλλαγές ή βελτιώσεις. Τα αποτελέσματα της επιθεώρησης αυτής είναι ενσωματωμένα στον εταιρικό αναπτυξιακό σχεδιασμό όπου επικαιροποιείται ετησίως με σκοπό την αναβάθμιση και βελτιστοποίηση των παρεχομένων υπηρεσιών και προϊόντων σύμφωνα με τις πλέον αυστηρές προδιαγραφές που διέπουν τον ευαίσθητο τομέα της Υγείας.

Ο εταιρικός αναπτυξιακός σχεδιασμός της biogenea pharmaceuticals συμπεριλαμβάνει τα παρακάτω διοικητικά τμήματα:

  • Tμημα Α’: Βιοτράπεζα
  • Τμήμα Β’: Γονιδιωματικής-Βιοδεικτών
  • Τμήμα Γ’: Προϊόντων
  • Τμήμα Δ’: Kλινικών Μελετών/Δοκιμών

Η εταιρική διακυβέρνηση και η οικονομική διαχείριση της biogenea pharmaceuticals εναρμονίζεται πλήρως με τα αναγνωρισμένα εταιρικά πρότυπα ελέγχου και  διακυβέρνησης.

Ο Γενικός Διευθυντής της biogenea pharmaceuticals,

Δρ. Νικόλαος Γ. Γρηγοριάδης, Pharm.D Ph.D