GreekEnglishRomână (România)FYRMacedoniaBulgarian (Български)Albanian-AL

x12-years-biogenea-en

banner_frontpage_sk1 nasa social_comporate1 family1 banner_stem banner_home banner_genetic banner_faq
epilego_biogenea1 proteino_biogenea1
banner_cryocard

Профил

Εταιρία Φαρμακευτικής Βιοτενχολογίας

Biogenea PharmaceuticalsTM е првата Интер – Балкан Фарацевтска Биотехнолошка Компанија која е водич во апликациите на Red биотехнологијата во cryobiology (одржување на ткивото на ниски температури) и во автологната клеточната терапија на дегенеративните болести (кардио заболувања, неуролошки болести и метаболни пореметувања) уште од 2005 година.

Biogenea Pharmaceuticals се фокусира на:
  • на собирање обработка, криопрезертвација и cGMP ( според Добрата Производна Пракса) производство единствено за автологна употреба – на клеточни терапевтски раствори од крв ( коскена срцевина, периферна крв и крв од папочна врвка) или крвни продукти за хумана употреба.
  • на соработка со Regentech за употребата на технологијата за експанзија на матичните клетки, технологија која била развиена во лабараторијиите на NASA (National Aeronautics and Space Administration)
  • на cGMP производство на напредни медицински производи (1394/2007/ΕC) само за автологна употреба од кожа, дентална пулпа, папочна врвка). Во фаза на пред-клиничко изтражување: 2008-2009.
  • на сертифицирани генетски анализи во соработка со International Referral Centers
  • на заштита на авторските права во согласност со Амеркианската и/или Европската агенција за авторски права во соработка со Америкаската Компанија "Licensing Solutions LLC".

НОВОСТИ ЗА КОМПАНИЈАТА

biopisto